Автор: | 04/09/2013

 

Статут

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПАУЕРЛІФТИНГУ

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.                    Дніпропетровська обласна Федерація пауерліфтингу  (в подальшому  – Федерація) є обласною громадською організацією і є структурним осередком Федерації пауерліфтингу України. Федерація повинна сприяти розвитку пауерліфтингу в області  і приймати безпосередню участь у проведенні широкого кола заходів з цього виду спорту.

 

1.2.                    Засновниками Федерації є громадяни України; які мешкають на території Дніпропетровської області. Рішення про створення федерації прийнято учасниками Установчої конференції.

1.3.                    У своїй діяльності Федерація керується Конституцією України; чинним законодавством України та цим статутом.

1.4.                    Федерація здійснює свою діяльність в тісній взаємодії з Федерацією пауерліфтингу України та іншими державними; громадськими і спортивними організаціями.

1.5.                    Федерація може вступати в міжнародні (неурядові) організації; підтримувати прямі міжнародні зв’язки ; укладати угоди; брати участь у здійсненні заходів; що не суперечать нормам міжнародного права та законодавству України.

1.6.                    Діяльність Федерації розповсюджується на територію Дніпропетровської області.

1.7.                    Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави; як і Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями федерації.

1.8.                    Федерація з моменту державної реєстрації набуває статусу юридичної особи. Федерація має самостійний баланс; рахунки в установах банку; круглу печатку із своїм найменуванням; штампи; емблему; свій прапор та символіку; інші реквізити; зразки яких затверджуються Радою Федерації. Печатки, штампи та символіка реєструються в установленому Законом порядку.

1.9.                    Засновники здійснюють право власності на майно Федерації згідно з Законодавством України та відповідно до цього Статуту.

1.10.              Федерація для досягнення статутних цілей своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди; орендувати майно; придбати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки; бути позивачем у суді; Арбітражному та третейському судах.

1.11.              Офіційною є українська мова.

СТАТТЯ 2

НАЙМЕНУВАННЯ; МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ

2.1.        Найменування Федерації:

    українською мовою – Дніпропетровська обласна Федерація пауерліфтингу.

2.2.        Найменування Федерації та її символіка є невід’ємною ознакою і не може в цілому або частково бути використана іншими фізичними або/та юридичними особами без дозволу Федерації.

2.3.        Штаб-квартира Федерації знаходиться у місті Дніпропетровську.

Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 5 с/к „Богатир”.

СТАТТЯ 3

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.        Метою діяльності Федерації є задоволення та захист законних соціальних; економічних; творчих; спортивних та інших сумісних інтересів спортсменів та фахівців цього виду спорту; а також підвищення рівня фізичного та духовного розвитку населення; пропаганда і популяризація пауерліфтингу та фізичної культури серед населення.

3.2.        Для досягнення своєї статутної мети Федерація ставить такі завдання:

    сприяння підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному та гармонійному розвитку громадян; зміцненню їх здоров’я; формуванню здорового способу життя;

    пропаганду і популяризацію пауерліфтингу та фізичної культури серед населення;

    сприяння удосконалення системи підготовки висококваліфікованих спортсменів; тренерів; суддів; забезпечення успішних виступів спортсменів Федерації на Олімпіадах; чемпіонатах світу; Європи та інших міжнародних змаганнях.

3.3.        Надання матеріальної; фінансової; правової; інформаційної та технічної допомоги; а також різного роду послуг спортсменам; спортивним організаціям; членам Федерації та іншим фізичним та юридичним особам:

    розробку та проведення організаційних; культурно-спортивних заходів; які сприяють досягненню мети Федерації;

    розробку та проведення лекцій; оздоровчих та науково-практичних; громадсько-масових; культурно-розважальних заходів; змагань; конкурсів; конференцій; семінарів; зустрічей для обміну інформацією та методиками;

    видання спортивної та іншої літератури;

    розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними та іншими федераціями; асоціаціями і об’єднаннями;

    розвиток та зміцнення економічної та матеріально-технічної бази пауерліфтингу;

    сприяє покращенню матеріального положення та соціальної реабілітації осіб; які в силу своїх фізичних та розумових здібностей обмежені в реалізації своїх законних інтересів;

    іншу незаборонену діючим законодавством діяльність.

3.4.        Федерація для виконання своїх завдань у встановленому порядку:

    розробляє і реалізує власні програми розвитку пауерліфтингу у Дніпропетровській області;

    надає практичну; організаційну і методичну допомогу своїм членам щодо занять пауерліфтингом;

    затверджує Положення про проведення змагань, які проводяться під егідою Федерації; здійснює контроль за їх дотриманням;

    організує та проводить заходи щодо підготовки і підвищення кваліфікації тренерів та суддів з пауерліфтингу;

    у встановленому порядку подає матеріали на присвоєння спортивних звань; заохочення тренерів та інших фахівців Федерації;

    представляє інтереси Федерації в міжнародних спортивних об’єднаннях та організаціях і Федерації пауерліфтингу України.

СТАТТЯ 4

ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ

4.1.        Членство у Федерації є добровільним і може бути індивідуальним; колективним або почесним.

4.2.        Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни, які досягли 16 років, визнають Статут Федерації; сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески; активно сприяють діяльності Федерації.

4.3.        Колективними членами Федерації можуть бути колективи державних; громадських; кооперативних та інших об’єднань; підприємств; закладів; організацій з різними формами власності; які визнають Статут; сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески; активно сприяють діяльності Федерації.

Колективні члени будують свою діяльність з Федерацією на договірних засадах; реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.

4.4.        Почесними членами можуть бути особи; що зробили істотний внесок у розвиток пауерліфтингу.

4.5.        Рішення про прийняття у члени Федерації приймається Радою Федерації:

    індивідуальні члени – за поданням заявки;

    колективні члени – за рішенням Ради Федерації (протокол);

    почесні члени приймаються конференцією Федерації.

4.6.        Члени Федерації можуть бути виключені з неї:

    за власним бажанням (індивідуальні члени – за поданням заявки; колективні члени – за рішенням Ради Федерації/протокол/);

    по ініціативі та рішенню Ради Федерації; за порушення положення Статуту Федерації; а також за дії; що дискредитують Федерацію.

Рішення про виключення індивідуальних або колективних членів Федерації може бути скасоване конференцією Федерації.

4.7.        Члени Федерації мають право:

    обирати та бути обраним до Ради Федерації;

    брати участь у змаганнях і заходах; що проводить Федерація; в плануванні та обговоренні її діяльності;

    вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Федерації;

    вийти із Федерації за власним бажанням;

4.8.        Члени Федерації зобов’язані :

    активно сприяти розвитку пауерліфтингу на місцях; популяризації цього виду спорту серед населення;

    дотримуватися цього Статуту; всіляко сприяти і виконанню завдань і функцій Федерації; своєчасно сплачувати членські внески.

4.9.        За порушення Статуту; моральних чи матеріальних збитків; до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:

    зауваження;

    попередження;

    виключення з Федерації на підставах і в порядку; встановленому цим Статутом.

СТАТТЯ 5

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ФЕДЕРАЦІЇ

5.1.        Для досягнення мети своєї діяльності Федерація має право:

    виступати учасником ці вільно-правових відносин; набувати майнові і немайнові  права;

    представляти та захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

    ідейно; організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян; надавати допомогу в їх створенні;

    одержувати від органів державної влади та управління та органів місцевого самоврядування інформацію; необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

    вносити пропозиції до органів влади та управління;

    розповсюджувати інформацію та пропаганду вати свої ідеї та цілі;

    засновувати засоби масової інформації;

    виступати позивачем та відповідачем у суді; Арбітражному та Третейському судах;

    використовувати всі інші права громадської організації у відповідності з чинним законодавством України.

СТАТТЯ 6

СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

6.7.        Основою Федерації є первинні відділення – секції.

6.7.        Вищим керівним органом Федерації є конференція; а в період між конференціями – Рада Федерації; яка діє згідно з наданими ій повноваженнями; за винятком тих; що є виключно компетенцією конференції.

6.7.        Конференція проводиться не менше одного разу на 4 роки. Позачергова конференція може бути проведена на пропозицію Президента; Ради  Федерації або за вимогою 50 відсотків членів Федерації.

6.7.        Порядок делегування і представництва на Конференцію визначаються Радою Федерації пауерліфтингу.

6.7.        До компетенції Конференції належать такі питання:

    реорганізація та ліквідація Федерації;

    затвердження Статуту Федерації і внесення до нього змін та доповнень;

    визначення основних напрямків роботи федерації та прийняття відповідних документів;

    обрання строком на 4 роки Президента та членів Ради;

    заслуховування звітів Президента та Ради.

6.6.   Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів.

6.7.        Рада Федерації проводить свої засідання не менше одного разу на місяць і має таку компетенцію:

    розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань  і функцій; покладених на Федерацію Статутом і рішенням конференції;

     розглядає порядок використання коштів Федерації; затверджує річний фінансовий звіт; кошторис прибутків і витрат;

    визначає розміри вступних і членських внесків для індивідуальних та колективних  членів Федерації;
формує штатний апарат;

    приймає рішення про створення госпрозрахункових організацій; установ чи підприємств та затверджує положення про їх діяльність;

    затверджує зразки печатки; штампів та символіки Федерації;

    засіданнями  Ради керує Президент Федерації.

6.8.        Рада Федерації має право приймати рішення; якщо на засіданні присутні не менше половини її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів, прямим або таємним голосуванням. За умови рівності голосів голос Президента є вирішальним.

6.9.        Президент Федерації у відповідності зі своїми повноваженнями:

    представляє інтереси Федерації у державних установах; міжнародних федераціях; громадських та інших організаціях;

    підписує всю офіційну документацію Федерації;

    несе відповідальність за фінансову діяльність; розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів;

    організує та проводить  міжнародну діяльність Федерації; у встановленому порядку укладає договори та угоди з федераціями інших країн; а також з зарубіжними організаціями.

6.10.   Штатна чисельність та розміри оплати праці співробітників, які перебувають на утриманні за рахунок коштів Федерації, встановлюються Радою Федерації з урахуванням наявності коштів та на основі діючого законодавства. Залучення експертів; консультантів та інших фахівців здійснюється на договірних умовах.

СТАТТЯ 7

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕДЕРІЦІЇ.

ЇЇ КОШТИ І МАЙНО

7.1.        Федерація може мати у власності кошти та інше майно; необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2.        Федерація володіє; використовує та розпоряджається своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності та призначенням майна.

7.3.        Федерація має рахунки в установах банків, в тому числі валютні.

7.4.        Федерація має самостійний баланс.

7.5.        Кошти Федерації формуються:

    за рахунок від вступних та членських внесків;

    добровільних пожертвувань громадян; трудових колективів; творчих спілок; державних; громадських; профспілкових та кооперативних організацій чи фірм з різними формами власності; інших спонсорів;

    надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності створених госпрозрахункових установ; організацій та підприємств; заснованих Федерацією;

    інших джерел; що не суперечать чинному законодавству.

Одержання цих коштів повинно відбуватись з урахуванням незалежності Федерації від будь-якої організації чи особи.

7.6.        Федерації можуть передаватись на баланс спортивні споруди; основні фонди і засоби виробництва у встановленому законодавством України порядку для подальшого використання.

СТАТТЯ 8

КОНТРОЛЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

8.1.        Перевірки фінансово-господарської діяльності Федерації здійснюються  аудиторськими службами.

8.2.        Аудиторська служба доповідає про результати проведених нею перевірок Президентові Федерації; який звітує перед Конференцією.

8.3.        Федерація, створені нею госпрозрахункові установи; організації та підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік; статистичну звітність; реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах; передбачених законодавством.

8.4.        Відповідальність за стан обліку; своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Федерації; компетенція якого обумовлена чинним законодавством.

8.5.        В разі виникнення загрози інтересам Федерації Президент звертається до Ради Федерації з пропозицією про скликання  позачергової конференції.

8.6.        Федерація пауерліфтингу та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність звітних документів.

СТАТТЯ 9

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

9.1.        Припинення діяльності Федерації відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2.        Федерація може бути реорганізована за рішенням конференції. При реорганізації Федерації вся сукупність прав та зобов’язань переходить до її правонаступників.

9.3.        Федерація може бути ліквідовані:

    за рішенням Конференції

    за рішенням суду або Арбітражного суду.

9.4.        Рішення про припинення діяльності Федерації може бути прийняте не менш, ніж 2/3 голосів делегатів Конференції. Конференція призначає ліквідаційну комісію і затверджує процедуру її роботи. При цьому порядок використання коштів та майна Федерації визначається у відповідності з чинним законодавством України. У разі ліквідації за рішенням суду або Арбітражного суду ліквідаційна комісія призначається цими органами.

9.5.        З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження  по управлінню справами Федерації. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами щодо своїх претензій; оцінює наявне майно; виявляє дебіторів та кредиторів Федерації; розраховується з ними; вживає заходів щодо сплати боргів Федерації третім особам; складає ліквідаційний баланс; подає його органу; що призначив ліквідаційну комісію на затвердження.

9.6.        Оцінка майна при ліквідації або реорганізації проводиться з врахуванням його фізичного та морального зношення.

9.7.        Ліквідація Федерації вважається завершеною; а Федерація такою; що припинила свою діяльність; з моменту внесення запису до Державного реєстру.

 

Залишити відповідь