Автор: | 04/09/2013

 

Погоджено

 

Затверджено

Голова управління

з питань молоді та спорту

Дніпропетровської

Облдержадміністрації

 

рішенням Ради Дніпропетровської обласної федерації пауерліфтингу

__________          С.Г.Кесь

   

“_17_” __жовтня__ 2006 р.

 

Від “_13_”_жовтня__”2006 р.

     

ПОЛОЖЕННЯ

про суддів з пауерліфтингу Дніпропетровської обласної федерації пауерліфтингу

 

1.          Загальні положення.

1.1. Це положення розроблене відповідно до вимог Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, наказу Держкомспорту України від 01.09.2003 року № 2195, а також “Положення про суддів з пауерліфтингу” Ради Федерації пауерліфтингу України.

1.2. Почесне спортивне звання “Суддя з пауерліфтингу” присвоюється особам, які мають відповідну підготовку суддівства з пауерліфтингу на змаганнях різного рівня.

1.3. Призначення суддів на змагання відповідного рівня залежить від їх кваліфікації та здійснюється безпосередньо відповідними колегіями суддів.

1.4. Суддями з пауерліфтингу можуть бути громадяни України, які мають відповідну підготовку, виявили бажання взяти участь у суддівстві змагань. До суддівської роботи залучаються спортсмени, тренери й любителі пауерліфтингу.

1.5. Суддя з пауерліфтингу повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу зі всіма випадками недисциплінованості й грубості, нетактовності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді спорту, підвищувати суддівську кваліфікацію.

 

2.          Класифікація суддів з пауерліфтингу ДОФП.

2.1. Встановлюються такі категорії суддів з пауерліфтингу ДОФП:

2.1.1. Суддя з пауерліфтингу ІІІ категорії.

2.1.2. Суддя з пауерліфтингу ІІ категорії.

2.1.3. Суддя з пауерліфтингу І категорії.

2.1.4. Суддя національної категорії з пауерліфтингу.

 

3.    Порядок присвоєння суддівських категорій.

3.1.     Присвоюється звання судді з пауерліфтингу, який є визнаним видом спорту в Україні та внесений до Єдиної спортивної кваліфікації.

3.2.     Право присвоєння суддівських категорій надається:

3.2.1. “Суддя з пауерліфтингу ІІІ категорії”, “Суддя з пауерліфтингу ІІ категорії” − ДОФП, “Суддя з пауерліфтингу І категорії; “Суддя з пауерліфтингу національної категорії” – Федерації пауерліфтингу України (ФПУ).

3.2.2. “Суддя з пауерліфтингу національної категорії” може бути рекомендований ФПУ колегією суддів України у Міжнародну федерацію пауерліфтингу (IPF) для присвоєння звання “Суддя з пауерліфтингу міжнародної категорії”.

3.2.3. Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються колегією суддів ДОФП. Присвоєння суддівських категорій оформляється відповідними постановами. Для оформлення суддівських категорій подаються:

3.2.3.1. Для присвоєння категорії “Суддя з пауерліфтингу ІІ та ІІІ категорії”: протокол кваліфікаційної комісії, рішення президії колегії суддів ДОФП, 2 фотокартки розміром 3х4 см, ксерокопія паспорту (1, 2, 11 стор.);

3.2.3.2. Для присвоєння категорії “Суддя з пауерліфтингу І категорії”, “Суддя з пауерліфтингу національної категорії”: клопотання встановленого зразка, 2 фотокартки розміром 3х4 см, витяг з протоколів відповідних змагань, ксерокопія паспорту (1, 2, 11 стор.). Клопотання надає ДОФП на адресу ФПУ, яка приймає відповідне рішення.

 

4.        Вимоги до присвоєння суддівських категорій.

4.1. Суддівські категорії присвоюються поступово за умови виконання таких вимог:

4.1.1. “Суддя з пауерліфтингу ІІІ категорії” – особам, що прослухали суддівський семінар і склали іспит президії колегії суддів ДОФП.

4.1.2. “Суддя з пауерліфтингу ІІ категорії” – особам, які мають категорію “Суддя з пауерліфтингу ІІІ категорії”, стаж суддівства не менше 1-го року, мають досвід суддівства не менше 2-х змагань на рік у колективах фізичної культури і спортивних клубах, на чемпіонаті (першості) Дніпропетровської області в якості бокового судді або секретаря на помості, прослухали суддівський семінар і склали іспит президії колегії суддів ДОФП.

4.1.3. “Суддя з пауерліфтингу І категорії” – особам, які мають категорію “Суддя з пауерліфтингу ІІ категорії” і стаж суддівства не менше 3-х років після її присвоєння, участь у суддівстві: не менш 3-х змагань обласного масштабу в якості головного судді чи головного секретаря; у 2-х змаганнях національного масштабу в якості помічника секретаря, судді-хронометриста, бокового судді.

4.1.2. “Суддя з пауерліфтингу національної категорії”:

4.1.2.1. Тим, які мають категорію “Суддя з пауерліфтингу І категорії”, стаж суддівства не менше 2-х років після її присвоєння, загальний стаж суддівства не менш 5-ти років.

4.1.2.2. Тим, які мають практику суддівства не менш 6-ти змагань на чемпіонаті (першості) Дніпропетровської області або м.Київа і м. Севастополя і 3-х змагань, проведених Держкомспортом України, в якості головного судді або головного секретаря або їх заступників, а також на посадах: старший суддя, боковий суддя, секретар, помічник секретаря, суддя-хронометрист. Необхідне вміння роботи на комп’ютері.

4.1.2.3. Звання “Суддя з пауерліфтингу національної категорії” присвоюється за умови участі не менш ніж у 2-х семінарах з підготовки суддів національної категорії. Особисто провести не менш 2-х семінарів із підготовки “Суддів ІІ та ІІІ категорій”, що проводяться за 20-годинною програмою. Здати екзамен комісії з членів Президії колегії суддів ФПУ.

 

Примітка: суддівські семінари можуть проводитись у термін змагань, після чого головна суддівська колегія видає довідки про обсяг видів занять з загальною оцінкою суддівства.

Претендент, що потерпів невдачу на екзаменах, повинен чекати не менше шести місяців для проходження екзаменів знову.

 

5.        Права та обов’язки суддів з пауерліфтингу ДОФП.

5.1.Суддя з пауерліфтингу ДОФП має право:

5.1.1.    Судити змагання, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної категорії.

5.1.2.    Проводити семінари та інструктажі за дорученням колегії суддів ДОФП.

5.2.Суддя з пауерліфтингу ДОФП зобов’язаний:

5.2.1.    Досконало знати правила змагань з пауерліфтингу, суворо і об’єктивно застосовувати їх у процесі змагань, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні, передавати досвід молодим суддям, брати активну участь у роботі колегії суддів і пропаганді пауерліфтингу, в роботі семінарів з підготовки й підвищення кваліфікації суддів;

5.2.2.    Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил учасниками змагань, тренерами й представниками;

5.2.3.    Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено й справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх обов’язків;

5.2.4.    Виховувати спортсменів у дусі вимог моралі й етики;

5.2.5.    При виконанні суддівських обов’язків бути в акуратній формі судді: чоловіки – темне взуття, сірі штани, синій піджак, біла сорочка й краватка (відповідно до категорії кольору); жінки – темне взуття, сіра спідниця (штани), синій піджак і біла блуза (сорочка).

5.2.6.    “Суддя з пауерліфтингу І, національної та міжнародної категорії” зобов’язаний сплатити реєстраційний внесок ФПУ 1 раз на 4 роки (Олімпійський цикл) не пізніше 1 січня високосного року.

5.3.Зняття категорії або ж виключення суддів зі складу суддівської колегії ДОФП застосовується до суддів, які не виконують своїх обов’язків або за скоєні ними провини.

6.          Колегії суддів з пауерліфтингу Дніпропетровської області.

6.1.Колегії суддів з пауерліфтингу створюються при Радах колективів фізичної культури, правліннях спортивних клубів, підприємствах, установах, навчальних закладах, спортивних школах, спортивних комітетах, ФСТ і відомчих фізкультурних організаціях за наявності в них не менше 10-ти суддів з пауерліфтингу. Колегії суддів з пауерліфтингу повинні знаходитись на обліку у відповідній районній чи міській колегії суддів з пауерліфтингу. Корегує роботу районних і міських колегій суддів з пауерліфтингу Президія колегії суддів ДОФП.

6.2.До складу районних і міських колегій суддів з пауерліфтингу входять судді, які зареєстровані в даній місцевості і знаходяться на обліку в колегіях суддів, вказаних в пункті 6.1.

6.3.Загальне керівництво роботою колегії суддів ДОФП здійснює Президія колегії суддів ФПУ.

 

7.          Структура колегії суддів ДОФП.

7.1.   Колегія суддів з пауерліфтингу первинної фізкультурної організації очолюється президією у складі 3 чоловіків, що обираються відкритим голосуванням 1 раз у 4 роки на загальних зборах суддів даної організації з пауерліфтингу.

7.2.   Районна, міська та обласна колегії суддів очолюються президіями в складі 3 – 5 осіб, які обирається відкритим голосуванням 1 раз у 4 роки на загальних зборах суддів з пауерлифтингу і затверджуються відповідно Радою ДОФП.

7.3.   Президії колегії суддів усіх рівнів обирають із свого складу Голову президії колегії суддів.

7.4.   Президія колегії суддів ДОФП утворюється з числа найбільш активних кваліфікованих суддів у складі від 3 до 5 чоловік строком на 4 роки. Головою Президії колегії суддів ДОФП обирається один із членів Президії колегії суддів ДОФП, який готує склад Президії колегії суддів для затвердження Радою ДОФП. Голова Президії колегії суддів обов’язково повинен бути членом Ради ДОФП.

7.5.  Президія колегії судів працює за планом, затвердженим ДОФП. Рішення, які приймає колегія суддів, затверджується ДОФП.

7.6.  Президія колегії суддів ДОФП створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу: навчально-методичну; організаційну; кваліфікаційну; по призначенню суддів для проведення змагань; пропаганди; з обліку та інші, в разі необхідності.

7.7.  Склад комісій, їх рішення затверджується Президією колегії суддів ДОФП.

8.          Зміст роботи Президії колегії суддів ДОФП .

8.1.  Президія колегії суддів ДОФП:

8.1.1.Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань силами суддів ДОФП;

8.1.2.Заслуховує звіти головних суддів про підсумки  проведення змагань на міському, районному й обласному рівнях;

8.1.3.Здійснює інспектування підготовки і проведення змагань шляхом призначення інспекторів;

8.1.4.Організує заходи по підвищенню проведення змагань, пропаганді спорту і роботі з глядачами;

8.1.5.Організує вивчення практики застосування правил з пауерліфтингу, обмін досвіду роботи суддівської колегії і провідних суддів національної та міжнародної категорій;

8.1.6.Здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань, перегляд суддівства змагань, тощо;

8.1.7.Узагальнює і розповсюджує досвід роботи колегії суддів;

8.1.8.Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде особистий облік роботи суддів;

8.1.9.Розглядає матеріали про зняття категорії суддям, які не виконують своїх обов’язків або за скоєні провини.

8.2.  Президія колегії суддів у випадкуневиконаннясвоїхзобов’язаньможе бути достроковорозпущенарішеннямВиконкомучи Ради ДОФП.

9.          Облік суддів з пауерліфтингу ДОФП.

9.1.  Судді з пауерліфтингу Дніпропетровської області стоять на обліку в ДОФП та зобов’язані перереєструватися в ДОФП, щоб підтримати свою кваліфікацію:

9.1.1.Перереєстрацію необхідно проводити протягом кожних двох років;

9.1.2.Судді І і ІІ категорій повинні відсудити мінімум два чемпіонати (першості) Дніпропетровської області протягом дворічного терміну, щоб отримати право на перереєстрацію.

9.2.  Суддівство змагань відмічається в заліковій картці, яка ведеться колегією суддів за місцем обліку судді (міська чи районна організація) та у ДОФП.

9.3.  Суддя, котрий був неактивним протягом 2-х років або не пройшов перереєстрацію, втрачає право на суддівську ліцензію і мусить повторно здати екзамен на суддівську категорію.

 

Залишити відповідь